//
you're reading...
Uncategorized

Lyrics for Kulture Noir Album

Simphiwe-2-012
Ilolo

chorus:
Xa uthi gqi ngam esigangeni
Isono sam kuk’ba lilolo
Xa uthi gqi ngam ndithetha ndedwa
Isono sam kuk’ba lilolo
Andizisoli noba bangathini
Xa uthi gqi ngam esigangeni
Isono sam kuk’ba lilolo

Ndikhangela igama lam x2
Ndifunda njalo, ndikhangele x2

verse:
Uze undixolele
Xa ndikudlul’ endleleni
Ngoba sendihamba kwesiny’ isitalato
Mhlab’ unzima (Kwesiny’ isitalato)
Kuphila kunzima (Kukhon’ okukokwam)
Ngoba sendihamba kwesiny’ isitalato

Xa intethw’ ingahlangani
Mhlawumbe ziyandiwela
Mhlawumbe nje ngeloxesha
Ndikwesiny’ isitalato
Ndiyakhangela
Ndikhangel’ igama qha
Ndikhangela isigqi
Esithetha kum

chorus:

Ndikhangela izulwana x4
Lilelam

When you find me standing in the middle of the street or naked in winter on top of a mountain seemingly oblivious to everything. Pay me no mind. I’m just looking for my secret self, my sacred name

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Inkwenkwezi

verse1:
Apho ukhona
Londaw’ okuyo
Ndiyathemba
Uyinkwenkwezi
Ndibona wena
Ezinkwenkwezini
Ndiyathemba
Uyinkwenkwezi

Sibane sam
Noma lisibekele nkwenkwezi
Ndiyabuva u
Bugqi bobukho
Bumnyama bungaka nkwenkwezi
Ndibona wena
Bumnyama bungaka nkwenkwezi

chorus:
Uyinkwenkwezi (Uyinkwenkwezi)
Khany’ ebumnyameni (Khany’ ebumnyameni)
Ubumnyama bungaka (Khany’ ebumnyameni)
Ngathi uwedwa (jwi)

Translation: Where ever you are I hope you’re like a flower in bloom and you shine like a star. Don’t let the darkness swallow you.

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Mayine

verse1:
Ndiyakulilela
Uhlala njalo
Ulidini
Ngamany’ amaxesha
Ndiyohluleka
Ukuzibamba

chorus1:
Ti tiki ti tiki, Yombela tiki tiki tiki tiki
Wo tiki tiki, Yombela tiki tiki

verse2:
Noma libalele
Ahlal’ eduduma
Mazulu
Aduduma
Noma libalele
Kuthen’ angani kungani
Ngathi kufanel’ inyembezi
Emehlweni akho
Mayin’ imvula
He he he
Mayine mayine

chorus1:
verse3:

Noma sendilele
Hayi azipheli
Ndilele nazw’ inyembezi
Noma sendilele
Noma sendilele
Ludakumbile
Uncumo lwam
Maziwele phantsi
Ine imvula
Mayine he he he

chorus2:
Mayin’ imvula
Galela ntsikelelo
In’ izichotho
Ndoyihamb’ inkululeko
Mayin’ imvula
Eh he mayine mayine
Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Ndim Iqhawe

verse1:
Ndim lo ndim iqhawe
Iqhawe
Ntsikiz’ eyonzakeleyo amaphiko
Ndim ndoyidiliza lentaba
Ndofa ndizama
Ukuphila obenzolo nzolo
Ndim lo ndim ndiliqhawe
Iqhawe
Qhawe elonzakeleyo
Zubhale ngam
Ndimlo ndim oze kanye
Phambi kwakho
Ndim lo ndoyidiliza lentaba
Ndiwelele

Ndiwelele x7

chorus:
Ndim lo ndim
Ndim lo wanele
Ungandibambezeli
Ndim owanele
Ndim lo ndoyidiliza lentaba
Ndiwelele

verse2:
Ndiza
Ndiza
Ndophuncuka ndi
Bhabhe ndontinga ndim iqhawe
Ndiza
Ndiza
Ndiza
Ndophuncuka ndi
Bhabhe ndontinga ndim iqhawe
Ndibhabhe
Hay
Wandinikelan’ amaphiko yeye
Gqib’ undifak’ emgodini
Woyeyeye
Wandiyekelani ndatshona
Undinikelan’ amaphiko
Undinikelani
Xa ungafuni ndiwasebenzise
Undinikelan’ amaphiko (Ndiwelele)
Xa ungafuni ndiwasebenzise
Ndiwelele ndiwelele he e e
Ndiwelele he e e

chorus:

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Ndimi Nawe
“I’ll stand with you when the world crumbles. Loving you makes me a hero”

Sifun’ ukujabula
Maqhawe
Sifun’ ukujabula
Bambaneni maqhawe bambaneni

verse1:
Xa umhlaba
Jikeleza
Ndimi nawe
Xa amehlo
Ephenduk’ itye
Ndimi nawe
Xa ubumnyama sebufikile
Ndimi nawe
Nawe he e e he e e

verse2:
Mahla ndinyuka
Phantsi phezulu
Hamba nawe
Wandenz’ iqhawe
Ngobukho bakho
Ndithanda wena
Sobabini
Thina sobabini
Sesihlezi phezu
Kwemithwalo yethu
Ha ha ha
Ha ha hahahahayi
He

chorus:
(Aphin’ amaqhawe)
Thina sesifuna ukujabula
Aph’ amaqhawe

verse3:
Mntwan’ elanga
Hayi
Uyinkazimulo yhe
Buso belanga
Hayi
Uyinkazimulo
Emphefumlweni
Uyinkazimulo

chorus:

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Undishiyile
“He has left me.”

chorus:
Denge ntliziyo
Khala moya
Wandishiya
Wandishiya
Wo ha ha

verse1:
Uyakwazi kunjani
Ukuthanda Ukuthanda wena
Ndivuka ngenyembezi
Ndilala ndilala
Ngenyembezi
Uyakwazi wena
Uyakwazi wena

Ndihlala ndiziqhatha
Ndithi uzobona
Ukuba ndim ndedwa
Okuthandayo
Ndiziqhatha

chorus:

verse2:
Thetha undifake ntoni na
Endenza ndiphel” amandla
Ndiy’suse
Ndiyisuse ah
Bonke bayandihleka
Bathi ndazenz’ unongendi
Bazi ntoni ngothando
Olumanz’ andonga
Olumanz’ andonga

chorus:

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010
Hay’ Ihambo
“Without unity there is no progress. So from schools, kitchens, mines, farms, positions of power and authority, I call you all to unite so Afrika can have a better day tomorrow”

chorus:
Ndambona ehla enyuka
Ehamba ebhaduza
Ejingxela
Liqalaph’ ibali

verse1:
Kwabasezikolweni
Emakhitshini
Abaphethe isizwe
Masihlanganeni
Ezimayini
Emasimini
Ehe
Masihlanganeni
Iyadibanan’ ihambo
Inamafutha lenqwelo
Iyaphi na lo ndlela
Uyandidinga mna
Uyandidinga

chorus:

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010


Ingoma ka Maiane

Hamba hamba naye moya
Hamba hamba naye moya
Hamba hamba naye moya wam

Hamba naye moya wam
Oh ndimthandile
Uzombona ehamba ejingxela
Iphin’ intandane
Intandane x3
Ho andilalang’ andilalanga
Sendihlel’ ub’suku nemini
Sendihlel’ ub’suku nemin
Hamba hamba naye
Kulamahla ndinyukamoya wam
Ye ye
Hamba naye hamba naye
Uyambona utshone phi
Tshone phi wemoya wemoya

Uhambe naye

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010


Azania
“Beautyful Azania where’s your dignity? And where is our people’s freedom?”

chorus:
Wo Azania

verse1:
Wo Azania
WoAzania
Abantwana bakho
Badidekile
Thina abantwana bakho
Abantwana bakho
Badidekile

Xa unyathela
Xa unyathela
Nobuhamba ngamadolo (zimase)
Woyeye zi(zimase)
Xa unyathela
Woyeye zizimase

verse2:
Seyibhokile intetha bo vumani
Siphalala ngumvandedwa
Wamaphuph’ angafezekanga bo
Ngeke sibe ngamatye
Siph’ inisidima
Xa unyathela mAfrika
Wenza njani

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Zobuya nin’ iinkomo
“When the dark of the night is over our cows will come back from foreign pastures.”

chorus1:
Zobuya nin’ iinkomo
Emathafeni
(Zobuy’ ekuseni)

Zobuya nin’ iinkom’ emadlelweni
Emathafen’ ezizwe (Liyana)
Zobuya nin’ iinkomo (liyana)
Zobuya nini (kuseni)

verse:
Bophela nin’ obumnyama
Sekusile
Ndibon’ ubuhle belanga
Phezu kweAfrika
Sidudelwe nguJambase
Ntsuku zonke na

Zobuya nini iinkomo
Siyobhiyoza
Woyeka nin’ ukuzizonda
Ophola nin’ amanxeba
Kobuy’ ukukhanya

Zemk’ iinkomo zethu
Zemka nondiva bethi
Ndiva bethi bangcono kunawe

He he he (kuseni)

Bathi bangcono kunawe (wo zinodaka kuseni)
Hay’ abangcono kunawe (wo zinodaka kuseni)
Bathi bahle kunawe (wo zinodaka kuseni)
Batsho behleli phezu kwakho
Khaziml’ ilanga ma uzamazama

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Umzali Wam

Wo mzali wam mzali wam hehehe
Umzali wam (backing vocals)

Wo mzali wam mzali wam hehehe
Umzali wam (backing vocals)

Wo ye ye ye mzali wam hehehe
Umzali wam (backing vocals)

Wo ye ye ye wonyantsula maMjoli
Umzali wam (backing vocals)
Wo ye ye ye ye ye ye wodakasa maMjoli
Umzali wam (backing vocals)
Wandithwala maMjoli mzali wam ye ye ye
Umzali wam (backing vocals)
Wandithwal’ emagxeni mzali wam
Umzali wam (backing vocals)
Mzali wam mzali wam mzali wam ((backing vocals)

1st Verse:

Ungamabala mabal’ omnyama
Zinga lakho lokthanda

Lizisilanga (backing vocals)

Ntsikelelo zezam ye ye zezam ye ye ye
Ndizalwa nguwe (backing vocals)
Zalwa ndingenanto ze ndibenako konke (backing vocals)

Ungumnqweno ndowfezekisa (backing vocals)
Uyinkululeko magameni am (backing vocals)
Ndokwenza njani ndokwenza njani
Undishiya undishiya


Chorus
Ungumnqweno ndowfezekisa (backing vocals)
Uyinkululeko magameni am (backing vocals)
Ndokwenza njani (backing vocals)
Xa kungenzeka (backing vocals)
Undishiye he he he he (backing vocals)

Ungandishiyi
Ndihleli ndindedwa
Uhlel’ ukhona hlel’ ukhona

Phefumla , phefumla (backing vocals)
Watsh’ umama (backing vocals)
Wakhal’ inyembezi (backing vocals)

Phefu hu hu hu hu humla phefumla (backing vocals) – And she broke down and cried, her tears washed over me (backing vocals)
Phefu hu humla phe he he fumla (backing vocals) – And we pushed and we pushed and we pushed (backing vocals)
Swung away from the fire yeah he he he he he he (backing vocals)

And so deeper we go, deeper
Deeper

Wo yeh yeh yeh yeh yeh yeh
Tyhini uzele maMjoli (backing vocals)
Woy yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh yeh
Tyhini uzele maMjoli (backing vocals)
Wo ngathwal’ izandl’ entloko
Hayi uzele maMjoli (backing vocals)
Wen’ uzele wen’ uzel’ apha kum
Hayi uzele maMjoli (backing vocals)
Wen’ uzele wen’ uzel’ apha kum
Wena uzele maMjoli (backing vocals)
Ungamtyholi ngant’ uQamata
Hayi uzele maMjoli (backing vocals)
Ungamtyholi ngant’ uQamata
Wena uzele maMjoli (backing vocals)
Wasityal’ isizalo sakho
Wena uzele maMjoli (backing vocals)

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2010

Advertisements

About Simphiwe Dana

Musician, Writer, Activist, Mom

Discussion

2 thoughts on “Lyrics for Kulture Noir Album

 1. I’m lost for words! Kulture Noir is one of the few best albums in SA I’ve listened to and I’m beyond happy that you took a time to post these lyrics for us. I appreciate this.

  You absolutely love and enjoy your craft. RESPECT!!

  Posted by CosmicLove | December 10, 2013, 21:23
 2. I love you

  I just remembered that months ago I wrote a poem….words just started flowing from my heart and I took my laptop and put them down….didn’t know where they came from! An hour later, I read the poem, and as I read it to Self I realised that I wrote it for you….inspired by your music!

  I love you Sthandwa

  Posted by mandidiks | December 14, 2013, 13:02

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Simphiwe Dana’s Archives

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Music

My Community

Follow me on Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: