//
you're reading...
Uncategorized

Lyrics for the Zandisile Album

35889_420420

Vukani

verse1:

Vukani ngathi nilele

Busuk’ obungenalitha

Nzulu uthandw’ entliziyweni

Ngeke side side side

Side sibe ngabantw’ abanye

Side sibe ndaweni enye

Wathakath’ ekhay’ ulizim

Ndenze ndiqondisise e

chorus

side side side sibebanye

ndohlala ndikukhangela

wandenzela phantsi

ekhaya wandenzela phantsi

Verse2:

Sasisakulala ngasonye

Silindel’ ingcinezelo

Namhla nguwe

Namhla nguwe

Nzulu nzulu wasenz’  intsasa

Nzulu inxeba esalishaywa

Savuk’ ekseni sesizinkomo

Mna nawe safel’ ubuntu

Ndenze ndiqondisise e

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2003/4

Vela

(throughout length of song)

vela sikubhekile

verse1:

Vela

Vela sikubone bhuti

Theza theza thez’ umzamo

Lingakushiy’ ilanga

Khwela we

Khwel’ uy’ emgodini bhuti

Uzophekwa usophulwa

Uzobuya  uyindoda

Verse2:

Vela

Vela sikubone dade

Khweza khweza uzithembe

Akakh’ ozokunyusa

Ungalindi

Ungalindi bakubonise hayi

Ngob’ indlela yakho uyayazi

Uzoziphakamisa

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2003

Thwel’ ubunzima

Thwel’ ubunzima sibuthwel’ ubunzima

(bg harmony throughout length of song)

(Chorus x1)

Ungay’ ebhay’

Uy’ eGoli

Sibuthwel’ ubunzima

Naphi naphi uzothola

Sibuthwel’ ubunzima

Wandibek’ endaweni

Ephantsi

Ndone ndilidili

Uyasinda lo mthwalo

Ndizow’ bopha lo mthwalo

Ubizwe ngegama lam

Ndiyambon’ ukhonze yena

Uhamba ngayibonayo

(chorus)

Ndafika esapha

Kungekho neziko

Ndabiza bonke ngale nale

Ndacela umbono

Bathi uye wayithatha

Wayibek’ emagxeni

Susa njalo fund’ ukuphila

Ethubeni uzobona

Uzoyithol’ impendulo

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2003

Ndize mama tata

Ndize mama tata (bg whole length of song)

Wozani ndithe ndithengis’ inkumbulo wo wo

Tsho mama we (chorus)

Ndililanga ngonyezi

Ndingumnqweno wezolo

Ndilizwi egazini

Ndisisingqi samaphupha

Ndilithemba  balifela

Ndizinyembezi zantshula

Ndililanga liyaphuma

Ndiyingoma yobomi

Ndiyingoma yobomi

Ningathi niy’ve ngam lendaba niyayazi nani

Chorus

Wandizala we mnt’ omnyama

Wandibek’ es’hlalweni

Zandisusa izizwe

Zandilahl’ ezindongeni

Nyawo zam zondimela

Zoth’ ikhon’ eny’ indlela

Ndivumele ndize ndize

Mama ndize ekhaya

Ningathi niy’ve ngam lendaba niyayazi nani

Chorus

Composer and Author:

DANA

2003

Make a tribe

verse1:

Do I make myself clear

When I say that I’m

Mad over you

You make me feel like I’m

On top of a thousand hills

You do that right

Baby you’re my light

You’re my sky blue

You make me free

chorus

come, let’s make a tribe

maybe in time

we’ll make it right

We should be flying high

This time will pass

We won’t be here for long

Verse2:

I prayed the void would overflow

Made it my mission to find you

This time I did it too

Life is much sweeter

Yes it is true

Since you came by here

I made it through the lean and mean

Now it’s better

With you’s better

chorus

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2004

Zandisile

Iya ho hi hele haya hoyo

Iya ho (1st bg repeated whole length of song)

I hi hele haya haya haya (solo bg)

He iyo iyo iyaho (chorus)

Yenza njalo Zandisile

Ndibek’ ithemba lam kuwe

Ndibonile Zandisile

Ongeke ukubone wena

Sesidlulil’ enzulwini

Nethambeka liyehlela

Zukhumbule Zandisile

Nguwe nguwe ilifa lam

Chorus

Uzowuwela  lo mlambo

Uthathe ndakuphelelwa mna

Ngamaqhaw’ angehlulwa nto

Uliqhawe iqhawe lam

Zumamel’ ekuthuleni

Isand’ esokuqondisa

Zu zungakhonz’ inyembezi

Amandla nguw’ ungazideli

Chorus

Composer and Author:

SImphiwe DANA

2003

Troubled Soldier

(throughout length of song)

wo i i wa wa ho i ho ho mh mh

verse1:

There’s a place where I must be

Over the rainbow there’s a place for me

Wallowed in self-pity too long

Woke up and the morning train was gone

Felt the chains pulling me down

All the way down deep underground

Saw my heros dropping yeah yeah

Lethargy set in like disease

Chorus

Troubled soldier in the know

Burdened by the future passed

Fighting fighting we’re all fighting

For a chance under the sun

Verse2:

There’s a chance we aught to be

Deadened by the future passed

It’s all in the choices we make

Will we swim or will we drown

It’s the crunch that makes us see

What we are and what we’re not

It’s the crunch that makes us see

What we are and what we’re not

chorus

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2004

iNduku

chorus one

gijima sidima sidima gijima

chorus two

uzoziland’ ezakuthi

chorus main

Thath’ induku we mfana

Qula qul’ izithethe

Ngaphaya asinako

Thatha umnombo

verse1:

Ndiyakubona wena

Uhlel’ ekhoneni

Ulindele bani

Ulindel’ unxele

Tyhini tyhini tyhini

Uzalwa ngubani

Ungubani wena

Wafihla ilanga

Khula vul’ umqondo

Uwa phind’ uvuke

Kholisa umoya

Umnombo ngumthombo

chorus

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2004

Ndiredi

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya x2

Ndinaw’ amandla okundiza ndiph’ umoya

Ndiredi ukundiza ndiph’ umoya

Amaxesha ayavuma ho ho ho x4

Themba limbi andinalo

Nguw’ ithemba lam

Nguwe nguwe nguw’ ithemba lam

Phantse  ndayel’ emaweni

Phantse ndangen’ endongeni

Phantse ndanyathel’ umsila

Phantse ndahlala kwaphela

Phantse ndaval’ umnyango

Phantse ndadyobh’ amehlo

Phantse ndadudel’ uhambo

Phantse ndalahl’ umzamo

Nguban’ oth’ andinawo

Amandla wazi njani

Phantse ndammamela yena

Xa  esith’ andinawo x2

(To the top)

Composer and Author:

Simphiwe DANA

2003

iNgoma

chorus

Xa sishaya ingoma

Kuhlokoma umhlaba

Kududum’ amazulu

Kunjalo kunje

Kunjalo kunje

Kugida nabadlula

Babuye bez’ ekhaya

Nabethu besemazweni

Kunjalo kunje

Kunjalo kunje

Verse1:

Sihlala siyixhela

Siyixhela umxhelo

Sibizane sonke sonke

Ngokulingana sabelane

chorus

Verse1:

Sivuka sinqule u

Qamata owasidala

Ngokukhumbul’ amaphupha

Maphupha sinyukele

Sinyukele….sinyukele….sinyukele

Sinyukele

chorus

Composer and Author:

SIMPHIWE DANA

2004

Advertisements

About Simphiwe Dana

Musician, Writer, Activist, Mom

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Simphiwe Dana’s Archives

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Music

My Community

Follow me on Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: